Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.KONSPOZ.PL

Regulamin obowiązuje od 16.12.2019

Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sprzedaży przez firmę Zakład Usługowo-Handlowy „KONSPOŻ” Sp. J. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń z siedzibą w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 11, 20-234 Lublin, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 713-00-14-613, nr Regon 430092650, za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem sklep.konspoz.pl, który jest Internetowym Sklepem z odzieżą oraz osprzętem BHP i P.Poż.

Definicje

Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

Adres korespondencyjny Sprzedawcy: ZUH KONSPOŻ Sp. J., 20-234 Lublin,

ul. Metalurgiczna 11

Czas realizacji zamówieniaorientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbioru osobistego

Dni roboczewszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkty – towary prezentowane w Sklepie Internetowym;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.konspoz.pl;

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Siedziba Sprzedawcy : 20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 11;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.konspoz.pl, za pośrednictwem którego Klienci mogą składać zamówienia;

Sprzedawca/Administrator – ZUH KONSPOŻ Sp. J. L. Małocha & K.Przychodzeń ,

20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 11

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do nich oraz możliwość odtworzenia w niezmienionej postaci w przyszłości, przez czas odpowiedni do celów w jakim te informacje służą.

Umowa sprzedaży : umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługobiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego (Sklepu);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów które chce nabyć Kupujący. Zatwierdzenia Zamówienia dokonuje się poprzez kliknięcie w link lub przycisk oznaczony informacją „ zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym sformułowaniem.

Punkt odbioru osobistego – miejsce w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep Internetowy, jest to adres: ZUH KONSPOŻ Sp. J. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń, 20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 11;

§ 1

Postanowienia ogólne

1.    Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.    Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego, do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym do rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., zamieszczania w Sklepie Internetowym zdjęć pornograficznych, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, obrażających uczucia religijne itp.

3.    Pracownicy Sklepu Internetowego udzielają wszelkich informacji odnośnie produktów dostępnych w Sklepie oraz w kwestiach związanych z Zamówieniami oraz Regulaminem Sklepu. Obsługa telefoniczna jest dostępna pod numerem 81 756 13 19 w.111 oraz
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: handlowy@konspoz.pl w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze.

 


§ 2

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

2.    W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

3.    Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

4.    W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniego przycisku znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.

5.    W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu.

6.    W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.

7.    Klient, który dokonał rejestracji ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie (np. poprzez email) Sprzedawcę.

8.    Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji.

9.    Udostępnienie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży,

10.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość Umowy sprzedaży.

11.  Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Klienta.

12.   Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13.   Odbiorcami danych Klienta mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

14.   Aktywność Klienta w serwisie w tym jego dane osobowe są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemy informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych oraz na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

15.   Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:
a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

16.   Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
a) nazwiska i imiona
b) numer telefonu
c) adres poczty elektronicznej e-mail
d) adres zamieszkania lub pobytu
e) adres do wysyłki
f) płeć
g) datę urodzenia

17.   Sprzedawca stosuje mechanizmy plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

§ 3

Czas i koszt realizacji zamówień

 

 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Klient jest zobowiązany te rzeczy odebrać.
 2. Sprzedawca udostępnia w Sklepie Internetowym następujące formy dostawy:
  a) dostawa na adres odbiorcy (Firmy kurierskie)
  b) odbiór w Punkcie odbioru osobistego
  c) inne (np. Paczkomaty, Kolporter, Poczta Polska)
 3.  Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 5. Wysyłki zamówionych towarów realizowane są wyłącznie na terytorium Polski w dni robocze. Informacje o dostępnych sposobach dostawy i płatności oraz o ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia podczas wypełniania formularza dostawy.
 6. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy oraz koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia.
 7. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności. Sprzedawca wyznacza Klientowi termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta pisemnie (np. poprzez email). Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 8. Sprzedawca udostępnia w Sklepie Internetowym następujące formy płatności:
  a) przy odbiorze osobistym gotówką lub kartą

b) przelew bankowy PL Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O. w Lublinie 28 1930 1695 2500 0577 8193 0001
c) szybki e-przelew za pośrednictwem serwisu Przylewy24.pl

PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

d) inne

9. Klient jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy.

10  Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Klienta. Płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.

§ 4

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają informacji o kosztach dostawy.
 1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową sklep.konspoz.pl.
 1. Informacje zawarte na Stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 

 1. W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie Internetowym należy złożyć Zamówienie.

 

 1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

 1. Prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

 1. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:

a)       nazwiska i imiona

b)      numer telefonu

c)       adres do wysyłki

d)      adres mailowy

8. Dane wprowadzane do Formularza Zamówienia przez Klienta muszą być aktualne i zgodne z prawdą.

9.   Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Klienta podany przez niego w formularzu zamówienia.

10.   Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00.

11. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Klienta. Klient może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia.

 

12.   Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Klient zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy pełną cenę Zamówienia.

 

13.   Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Klientowi po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia, płatna jak to określono w rozdziale 3. Czas i koszt realizacji zamówień.

 

14.   Po zawarciu Umowy sprzedaży, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, Sprzedawca przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia tej umowy na trwałym nośniku, np. przesyła na adres e-mail Klienta podany przez niego w Zamówieniu.

 

15.   Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

 

16.   Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres.

17. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym sklep.konspoz.pl są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Ewentualne reklamacje można składać w sposób i w terminie określonych w rozdziale § 6. Reklamacje.

18. Klient może zrezygnować z dokonanych zakupów i odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w sposób i w terminie określonych w rozdziale 5. Odstąpienie od Umowy sprzedaży. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

19. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT albo paragon fiskalny, w zależności od decyzji Kupującego wyrażonej w Formularzu Zamówienia.

20.   Kupujący, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Kupującego w Formularzu Zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Kupującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


§ 5

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające Konsumentowi zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy wypełniony formularz o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, formularz jest do pobrania poniżej Regulaminu, jednak wypełnianie formularza nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny Sprzedawcy przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od całości Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów odpowiadające kosztom najtańszej dostawy oferowanej przez Sklep Internetowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży co do części zakupionych Produktów, koszt dostarczenia Produktów wylicza się odpowiednio w zależności od sposobu naliczania kosztu przesyłki przez Sklep.
 6. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem ceny i kosztów, o których mowa wyżej, do czasu otrzymania od Konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam towar odbierze.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ma również obowiązek zwrotu innych rzeczy, które otrzymał wraz z towarem w ramach promocji lub jako gratis, jeżeli zostały dostarczone wraz z towarem, powinny być zwrócone sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym.
 12. Zwracany Towar powinien być dostarczony Sprzedawcy lub upoważnionej przez niego osobie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w regulaminie (ZUH KONSPOŻ Sp. J. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń, 20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 11). Zwrot następuje na koszt Klienta.
 13. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania), chyba że Sprzedawca:

a)       Zgodził się je ponieść

b)      Nie poinformował klienta o konieczności ich poniesienia

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:

a)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§ 6

Reklamacje

1.     Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.     W przypadku stwierdzenia wady, Klient może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.

3.     Reklamacja z tytułu rękojmi powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawierać: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz dokładny opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji. W zależności od potrzeb Sprzedający może prosić Klienta o przesłanie reklamowanego Produktu na Adres korespondencyjny Sprzedawcy. Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi składanej przez Konsumenta, koszt dostarczenia Produktu pokrywa Sprzedawca.

4.     Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

5.     Sprzedający nie odbiera paczek wysłanych „za pobraniem”.

§ 7

Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1.       W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania lub zasady uczciwej konkurencji, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2.       Sprzedawca poinformowany o potencjalnym naruszeniu, podejmie niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.


§ 8

Postanowienia końcowe

1.       W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może m.in.:

a)       zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b)      zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,

c)       uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku zmiany przepisów). Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.